Aanvaarding erfenis

Een erfgenaam heeft drie keuzes met betrekking tot het al dan niet accepteren van een nalatenschap:

  • Beneficiaire aanvaarding, ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dit geval wordt het erfdeel slechts geaccepteerd indien de baten der nalatenschap de schulden overtreffen. Oftewel enkel wanneer er een positief saldo overblijft na voldoening van de schulden der nalatenschap ontvangt de erfgenaam het resterende erfdeel. Blijken de schulden der nalatenschap echter de baten te overtreffen dan hoeft de erfgenaam de schulden der nalatenschap niet te voldoen uit zijn privé vermogen zoals wel het geval is bij zuivere aanvaarding. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een erfgenaam minderjarig is, is beneficiaire aanvaarding verplicht. Indien een erfgenaam beneficiair heeft aanvaard zal de nalatenschap in beginsel moeten worden vereffend.
  • Zuivere aanvaarding. Dit houdt in dat een erfgenaam zowel de baten als de schulden van een nalatenschap aanvaardt. Het heeft tot gevolg dat als de schulden van de nalatenschap niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan de erfgenaam deze uit zijn privé vermogen zal moeten betalen.
  • Verwerping van de nalatenschap. In geval van verwerping kiest men ervoor om geen erfgenaam in de nalatenschap zijn, men wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Dit heeft meestal tot gevolg dat er plaatsvervulling optreedt waardoor de kinderen van de verwerpende persoon de erfgenamen worden in desbetreffende nalatenschap.

De erfgenamen hoeven niet allemaal dezelfde keuze te maken. Heeft een erfgenaam een keuze gemaakt dan is deze in principe onherroepelijk en kan hier derhalve, behoudens uitzonderlijke gevallen, niet meer op worden teruggekomen.