Het begin en het einde van de executeur

De executeur maakt een nalatenschap in feite klaar voor verdeling. Dit kan om velerlei redenen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld:
–  Als de nalatenschap omvangrijk en/of complex is. Een ervaren executeur met kennis van zaken kan dan gewenst zijn.
–  Als te verwachten is dat de erfgenamen in conflict zullen raken met elkaar. Iemand die de leiding krijgt kan er dan voor zorgen dat alles in goede banen geleidt wordt.
–  Als het gewenst is dat één of meerdere erfgenamen na het overlijden worden ontlast van het regelen van het eerste deel van de afwikkeling van de nalatenschap. Een executeur kan dan deze zorgen ontnemen.
Maar hoe komt zo’n executeur in beeld en – soms ook belangrijk – weer uit beeld?

Het begin
Men kan alleen in zijn of haar testament een executeur benoemen. Is dit niet in het testament zo bepaald, dan is er geen executeur. De in het testament aangewezen executeur zal zijn taak moeten aanvaarden voordat hij daadwerkelijk executeur is. Mocht de aangewezen executeur hier niet op zitten te wachten, dan kan diegene ervoor kiezen dit niet te doen.

Het einde
Er zijn verschillende situaties waarin de executele eindigt. Allereerst bepaald de wet dat de taak van een executeur logischerwijs eindigt:
– wanneer hij zijn werkzaamheden heeft voltooid,
– indien de bepaalde tijd waarvoor hij was benoemd is verstreken,
– andere bij de uiterste wil bepaalde gevallen, en
– wanneer de executeur komt te overlijden.

Ontslag
Hiernaast eindigt de taak van de executeur door ontslag door de kantonrechter. Dit ontslag kan de executeur zelf vragen, maar kan ook worden gevraagd door anderen zoals de erfgenamen of schuldeisers. Hier moet dan wel een gewichtige reden voor zijn. Een gewichtige reden kan bijvoorbeeld zijn dat de executeur niet aan zijn verplichtingen voldoet, geld wegmaakt of er sprake is van een groot op feiten gebaseerd wantrouwen. Is er sprake van een urgente situatie dan kan gedurende de lopende procedure omtrent het ontslag alvast om schorsing van de executeur worden gevraagd.

Beneficiaire aanvaarding
Indien een erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan is automatisch de vereffening van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de executeur direct aan de kant wordt geschoven en zijn taak dus eindigt. Is er echter ruimvoldoende vermogen in de nalatenschap om alle schulden mee te voldoen, dan kan de executeur het einde van zijn taak voorkomen door een zogeheten ruimschoots verklaring af te leggen. Doet de executeur dit, dan mag hij blijven en treedt de vereffening niet in werking. Let wel, zijn er voor belanghebbenden (erfgenamen of schuldeisers) gegronde redenen om te twijfelen aan de ruimschoots verklaring van de executeur, dan kunnen zij dit voorleggen aan de kantonrechter.

 

Heeft u verder nog vragen over een erfenis? Neem dan gerust contact op met een van de erfrechtspecialisten van Baerle87 Advocaten & Mediators.