Skip to content

Baerle87 Advocaten & Mediation Amsterdam

Kantoor- klachtenregeling Baerle87 Advocaten Amsterdam

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie dan is de eerst aangewezen weg dat u uw klacht schriftelijk en als zodanig herkenbaar als klacht aan ons voorlegt.

We zullen in overleg met u zo snel mogelijk tot een oplossing voor het gerezen probleem willen komen. Deze oplossing zullen wij u binnen 4 weken na indiening van de klacht schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg noch de op schrift gestelde opstelling onzerzijds niet tot een bevredigende oplossing uwerzijds leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur waarbij ons kantoor is aangesloten. Deze weg staat ook open wanneer wij niet binnen 4 weken schriftelijk op uw klacht hebben gereageerd.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor dan wel het uitblijven daarvan schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur op onderstaand adres:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur:
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag

070-310 5310

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  1. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
  2. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
  3. Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
  4. Geschillenregeling Advocatuur: de bij de Geschillencommissie Advocatuur gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen advocaten en cliënten.
  5. Reglement Geschillencommissie Advocatuur: het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Advocatuur is neergelegd.
 2. Toepassingsbereik 
  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Baerle87 Advocaten en de cliënt.
  2. Iedere advocaat van Baerle87 Advocaten kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling overeenkomstig deze kantoorklachtenregeling.
 3. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  1. een procedure vast te leggen om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door een goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht te reageren op klachten;
  5. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 4. Informeren van de cliënt. Baerle87 Advocaten Amsterdam:
  1. Wijst de cliënt erop dat zij een kantoorklachtenregeling hanteert.
  2. Communiceert via de opdrachtbevestiging dan wel de algemene voorwaarden dat de mogelijkheid bestaat om een klacht die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag; tel. 070-310 5310).
  3. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur is te raadplegen via: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur
 5. Interne klachtprocedure
  1. Indien cliënt het kantoor benadert met een schriftelijke klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. P.M. de Vries, die optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris dan wel de advocaat draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht onder inachtneming van deze klachtenregeling.
  3. Zowel de klager als de klachtenfunctionaris nemen geheimhouding in acht.
  4. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de cliënt bericht.
 6. Klachtregistratie
  1. De klachtfunctionaris registreert de klacht op het klachtenregistratieformulier.
  2. De schriftelijke klacht wordt geclassificeerd als:
   1. Klacht over de werkwijze/bejegening door de advocaat.
   2. Klacht over de  juridisch-inhoudelijke kant van de dienstverlening.
   3. Klacht over de declaratie.
   4. Overige klachten.
  3. Een klacht kan in meerdere onderdelen worden ingedeeld.
  4. Een klacht dient binnen uiterlijk na 4 weken na indiening door de klachtenfunctionaris schriftelijk te worden beantwoord.
  5. Indien een klacht naar wederzijdse tevredenheid is afgehandeld, tekenen beide partijen het klachtenregistratieformulier.
  6. Indien dat niet geval is, dan staat cliënt de weg als bedoeld onder artikel 4.2 open.
 7. Verantwoordelijkheden
  1. De klachtenfunctionaris is voor de tijdige afhandeling van de klacht. verantwoordelijk, daaronder begrepen een afhandeling van de klacht binnen 4 weken na schriftelijke indiening.
  2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 8. Kosteloze klachtbehandeling
  1. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Baerle87
Advocaten en Mediators

FAMILIERECHT- EN ERFRECHT