Skip to content

Baerle87
advocaten & Mediators

erfrecht & familierecht

amsTERDAM erfrecht & familierecht ADVOCATEN

Email

Kantoor

van Baerlestraat 87-1. 1071 AT

AMSTERDAM (OUD-ZUID)

baerle87-advocaten-team-amsterdam

ERFRECHT ADVOCATEN

In het erfrecht gaat het regelmatig over het verkrijgen van de administratie die de omvang van de bezittingen en de schulden van de overledene uitwijst. Of de verdeling van de nalatenschap stagneert omdat er een erfgenaam is die niet meewerkt. Het kan ook zijn dat de erven ontevreden zijn over de werkwijze van de executeur-testamentair en hem of haar willen ontslaan. Hebben de kinderen een geldvordering op de langstlevende ouder (wettelijke verdeling) dan zal in de regel een boedelbeschrijving gewenst zijn. Dat is ook het geval als een kind onterfd is en aanspraak wil maken op de legitieme portie (kindsdeel). Soms speelt het geval dat een testament via uitleg geduid moet worden. Een enkele keer staat bijvoorbeeld de ex-partner nog in het testament genoemd terwijl de overledene al lang opnieuw gehuwd is. Het testament komt dan niet overeen met de wil van de overledene en de nieuwe feitelijke situatie.

zaken en diensten

Omvang erfenis

In het wetboek staan geen regels omtrent de waardering van de goederen der nalatenschap. Wel is bepaald dat alle bezittingen van de erflater worden gewaardeerd op de waarde datum overlijden. De schulden die de erflater al had en bepaalde kosten die (tijdelijk) doorlopen na het overlijden moeten daarvan worden afgetrokken.

Plaatsvervulling

Is een erfgenaam onterfd of reeds overleden voordat een persoon overlijdt (vooroverleden), dan is het mogelijk dat de kinderen van de overleden erfgenaam zijn plaats in de erfopvolging vervullen. o Denk hierbij aan de situatie waarin de oma van een kleinkind overlijdt die reeds zijn moeder, de dochter van oma, heeft verloren. Het kleinkind zal dan (indien oma geen testament heeft opgesteld) de plaats vervullen van zijn moeder en als erfgenaam optreden in de nalatenschap van oma. Let wel op, plaatsvervulling vindt alleen plaats indien de nalatenschap wordt afgewikkeld op basis van de wet en er derhalve geen testament is opgesteld óf indien er expliciet in het testament is opgenomen dat de wettelijke regels van plaatsvervulling van overeenkomstige toepassing zijn.

Legaten

De erflater kan ook legaten nalaten door dit op te nemen in het testament. Deze legaten kunnen geldsommen zijn, maar ook bijvoorbeeld persoonlijke goederen zoals een klok, een sieraad, een dagboek, foto’s etc.. De erfgenamen moeten deze legaten uit de nalatenschap voldoen of aan de legatarissen verstrekken. Degenen die een legaat krijgen zijn geen erfgenaam maar legataris. Een legataris verkrijgt een vorderingsrecht en is schuldeiser van de nalatenschap. Het is mogelijk dat de erfgenamen bij onvoldoende saldo van de nalatenschap minder betalen dan de erflater heeft bepaald (het legaat waard is). Het is afhankelijk van hoe de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard of zij het volledige legaat dienen te voldoen. Ook een legaat kan verworpen worden indien de legataris deze niet wenst te ontvangen.

Schenkingen en giften

Men kan kinderen elk jaar een bedrag schenken zonder daar successiebelasting over te betalen. In de Successiewet en op de website van de Belastingdienst is hier het nodige over te vinden. Een erflater kan één of meerdere kinderen al bij leven schenkingen hebben gedaan. Als het testament is opgemaakt na 1 januari 2003 en niet vermeldt dat de kinderen de giften moeten inbrengen als de erflater is overleden, dan mogen ze de giften behouden zonder dat de andere erfgenamen op grond van die giften een grotere aanspraak op de nalatenschap hebben. Als in het testament daarentegen is opgenomen dat het kind aan wie is geschonken, de gift moet inbrengen dan wordt de gift bij de nalatenschap opgeteld. Alleen indien dit kind daarna recht heeft op een groter deel dan de gift uitmaakt, erft het nog iets uit de nalatenschap. Ook bij de berekening van de legitieme portie zijn de bij leven gedane giften, ook aan anderen dan kinderen, van belang.

Ouderlijke boedelverdeling

In testamenten die zijn opgesteld vóór 1 januari 2003 komt de ouderlijke boedelverdeling voor. Dit is een voorloper van wat nu de wettelijk verdeling heet. De ouderlijke boedelverdeling houdt in dat de erflater in het testament de verdeling van de nalatenschap heeft vastgelegd. De langstlevende echtgenoot erft alles en de kinderen hebben een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Pas als deze overlijdt, wordt de geldvordering opeisbaar.

Gevolgen gerechtelijke vaststelling ouderschap

Heeft de erflater een kind dat pas na zijn overlijden door een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap zijn wettelijke afstammeling wordt dan is een eventuele verdeling van de nalatenschap tussen de andere erfgenamen nietig. De nalatenschap zal opnieuw moeten worden verdeeld. De vaststelling van het ouderschap heeft immers terugwerkende kracht waardoor wordt geacht dat het kind al tijdens het overlijden van de erflater bestond. Het kind is derhalve erfgenaam en heeft tevens recht op een legitieme portie.

Erfrecht
advocaat

Gratis en vrijblijvend juridisch advies

Stel gratis uw vraag!

Heeft u een juridische vraag? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op en bel ons op 020-7055185. Een van onze advocaten zal u dan te woord staan.