Skip to content

BAERLE87 Advocaten & Mediators

Algemene Voorwaarden

 1. Baerle87 Advocaten & Mediators, hierna te noemen ‘Baerle87’, is een maatschap van Mr. A. de Visser en Mr. P.M. de Vries, advocaten en mediators, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75229943.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de maatschap Baerle87, dan wel de advocaten en mediators verbonden aan Baerle87, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Baerle87. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
 4. De opdracht komt tot stand nadat deze door Baerle87 is aanvaard. De opdrachtverstrekking wordt schriftelijk bevestigd.
 5. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat derden worden ingeschakeld dan zal bij de keuze daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Baerle87 is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief, te vermeerderen met het geldende BTW-tarief.
 7. Door ingeschakelde derden in rekening gebrachte kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 8. Baerle87 heeft steeds het recht een voorschot voor te verrichten werkzaamheden te verlangen.
 9. Betaling van declaraties van Baerle87 dient, zonder verrekening of opschorting, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Baerle87 behoudt zich het recht voor de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken bij het niet voldoen van een declaratie binnen de gestelde termijn.
 11. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en geldt de vertragingsrente ex artikel 6:119 BW. Eventuele incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 12. Een reclame en/of een klacht over de declaratie en/of de verrichte werkzaamheden dient binnen 14 dagen na verzenddatum van het betreffende bescheid waarover opdrachtgever reclameert, schriftelijk en als zodanig zelfstandig herkenbaar bij Baerle87 te worden ingediend.
 13. Baerle87 heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die aan de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten voldoet. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 14. De aansprakelijkheid van Baerle87 voor schade – voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht – is steeds beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 15. Ingeval de verzekeraar niet uitkeert en de aansprakelijkheid niettemin vaststaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 5.000,-.
 16. Claims in verband met een mogelijke aansprakelijkheid van Baerle87 dienen ommegaand, doch uiterlijk 6 maanden nadat het feit of de omstandigheid waaruit de beweerdelijke schade direct of indirect voortvloeit of zou kunnen voortvloeien schriftelijk bij Baerle87 te worden ingediend voorzien van deugdelijke gronden, e.e.a. op straffe van verval van recht.
 17. Baerle87 is verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen mede in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Opdrachtgever geeft hiervoor toestemming, zoals opdrachtgever ook toestemming verleent om gegevens te verwerken overeenkomstig de op deze website gepubliceerde privacyverklaring (https://baerle87.nl/).
 18. Ofschoon Baerle87 nastreeft en zich inspant om de opdracht uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht, hanteert zij een kantoorklachtenregeling die op iedere opdracht van toepassing is en met deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk verband vormt. Mocht opdrachtgever van mening zijn dat Baerle87 bij de uitvoering van de werkzaamheden tekort is geschoten, dan kan een schriftelijke klacht bij haar worden ingediend binnen 14 dagen overeenkomstig punt 12. van deze voorwaarden. De klachtenregeling is op de website (https://baerle87.nl/) vermeld.
 19. Eerst en voor zover de klacht na deze behandeling niet is opgelost, kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak. Baerle87 is aangesloten bij deze Geschillencommissie. Een klacht ten overstaan van deze Geschillencommissie kan worden ingediend binnen 12 maanden nadat de klager kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Baerle87 dat aanleiding tot de klacht had gegeven, zulks op straffe van verval van rechten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Baerle87 worden door deze Geschillencommissie beslecht.
 20. Op geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

Baerle87
Advocaten en Mediators

FAMILIERECHT- EN ERFRECHT