Skip to content

Privacyverklaring Baerle87

Baerle87 is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Het is van belang dat er veilig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe het kantoor daarmee omgaat. Deze privacyverklaring is op de website van het kantoor: https://baerle87.nl/ geplaatst.
 
 1. Persoonsgegevens verwerkt door Baerle87
  Baerle87 verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt van de diensten van het kantoor en die door u aan Baerle87 zijn verstrekt als sollicitant, (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van Baerle87. Daarnaast verwerkt Baerle87 persoonsgegevens uit openbare bronnen (b.v. KvK en Kadaster) voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn ter instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • BSN nummer
 • Andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak
 1. Doeleinden en grondslagen van de verwerking
  Baerle87 verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan juridische en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van één van de volgende grondslagen: omdat deze noodzakelijk is ter uitvoering van uw overeenkomst met Baerle87, omdat u toestemming hebt gegeven, teneinde aan een wettelijk verplichting te voldoen dan wel ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 2. Bewaartermijnen
  Baerle87 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, e.e.a. overigens met inachtneming van de wettelijke termijnen ter bewaring van dossiers en/of gegevens.
 3. Delen van persoonsgegevens met anderen
  Baerle87 deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het delen van uw gegevens geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en grondslagen. Er worden geen persoonsgegevens met derden uitgewisseld voor commerciële doeleinden.
 4. Uw rechten
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (als de gegevens onjuist of onvolledig zijn) en te laten verwijderen (voor zover in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen). U heeft het recht om -waar van toepassing- tegen een eerder verstrekte toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens, een schriftelijke klacht in te dienen bij het kantoor via info@baerle87.nl .

Mocht het in uw optiek voorkomen dat een klacht niet tot uw tevredenheid wordt behandeld, dan kunt u uw schriftelijke klacht, gemotiveerd, indienen bij de toezichthouder AVG.

Baerle87
Advocaten en Mediators

FAMILIERECHT- EN ERFRECHT